Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2015

Ανακοίνωση – Πρόσκληση, υποβολής αιτήσεων από ενδιαφερόμενους , για την χορήγηση άδειας, άσκησης υπαιθρίων στάσιμων, εμπορικών δραστηριοτήτων για το έτος 2015. δραστηριοτήτων για το έτος 2015


Σύµφωνα µε την αρ. 146/5015 Α.∆.Σ., την αρ. πρωτ. 3688/31.07.2015 Απόφαση Περιφερειάρχη της Π.Ε. Κορινθίας, σας γνωρίζουµε ότι θα χορηγηθούν, εννέα άδειες υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, κατά κατηγορία,σε ισάριθµες καθορισµένες δηµοτικές θέσεις για το έτος 2015, τις οποίες σας παραθέτουµε : 1 ον . Εντός της ∆ηµοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας: . Μία (1) βραχυχρόνια ( µέχρι τέσσερις µήνες, εντός θερινής περιόδου) άδεια υπαίθριου στάσιµου εµπορίου (Καντίνα) σε συγκεκριµένη προσδιορισµένη ∆ηµοτική θέση εντός του Πάρκου ∆εξαµενής. 2 ον . Εντός της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων: . Μία (1) βραχυχρόνια ( µέχρι τέσσερις µήνες, εντός θερινής περιόδου) άδεια υπαίθριου στάσιµου εµπορίου (µικροπωλητή) σε συγκεκριµένη προσδιορισµένη ∆ηµοτική θέση, µπροστά από την πλατεία << ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΑ>> στην οδό Σαρωνικού . . Μία (1) βραχυχρόνια ( µέχρι τέσσερις µήνες, εντός θερινής περιόδου) άδεια υπαίθριου στάσιµου εµπορίου (µικροπωλητή) σε συγκεκριµένη προσδιορισµένη ∆ηµοτική θέση, Μπροστά από την πλατεία << ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ>> στην οδό Σαρωνικού. . Μία (1) θέσης ετήσιας διάρκειας για τους παραγωγούς που κατέχουν άδεια του Π.∆. 254/05, σε συγκεκριµένη προσδιορισµένη ∆ηµοτική θέση, στην οδό Σαρωνικού , αριθµός 22. 2 3 ον . Εντός της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ισθµίας: . Μία (1) βραχυχρόνια ( µέχρι τέσσερις µήνες, εντός θερινής περιόδου) άδεια υπαίθριου στάσιµου εµπορίου(Μικροπωλητή) σε συγκεκριµένη προσδιορισµένη ∆ηµοτική θέση, µπροστά στον Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων, στον οικισµό Καλαµακίου , επί της οδού Βαρδινογιάννη. . Μία (1) βραχυχρόνια ( µέχρι τέσσερις µήνες, εντός θερινής περιόδου) άδεια υπαίθριου στάσιµου εµπορίου(Φορητή εγκατάσταση έψησης) σε συγκεκριµένη προσδιορισµένη ∆ηµοτική θέση, µπροστά από τον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου , στα Ίσθµια. . Μία (1) βραχυχρόνια ( για µονοήµερες ή ολιγοήµερες εκδηλώσεις) άδεια υπαίθριου στάσιµου εµπορίου (Μικροπωλητή) σε συγκεκριµένη προσδιορισµένη ∆ηµοτική θέση, στην πλατεία Ισθµίας, παραπλεύρως του ∆ηµοτικού Καταστήµατος. . Μία (1) θέση, ετήσιας διάρκειας για τους παραγωγούς που κατέχουν άδεια του Π.∆.254/05, σε συγκεκριµένη προσδιορισµένη ∆ηµοτική θέση, επί της οδού Ποσειδώνος, στην παραλία Ισθµίας. 4 ον . Εντός της Τοπικής Κοινότητας Πισίων: . Μία (1) βραχυχρόνιας ( µέχρι τέσσερις µήνες, εντός θερινής περιόδου) άδεια υπαίθριου στάσιµου εµπορίου(Καντίνα) σε συγκεκριµένη προσδιορισµένη ∆ηµοτική θέση πλησίον της γλύστρας σκαφών, στην παραλία ΄΄Αλµύρα΄΄, του οικισµού Σχοίνου. ΥΨΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .Το ποσόν των 150€ για την θέση ανά µήνα, για βραχυχρόνιες άδειες µέχρι τέσσερις µήνες, εντός της θερινής περιόδου, για άδειας υπαίθριου στάσιµου εµπορίου (Καντίνες). .Το ποσόν των 50€ για την θέση ανά µήνα, για βραχυχρόνιες άδειες µέχρι τέσσερις µήνες, εντός της θερινής περιόδου, για άδειας υπαίθριου στάσιµου εµπορίου ( µικροπωλητές). .Το ποσόν των 200€ για την θέση ανά έτος, ετήσιας διάρκειας για τους παραγωγούς που κατέχουν άδεια του Π.∆. 254/05 . .Το ποσόν των 25€ για την θέση ανά ηµέρα, για βραχυχρόνιες άδειες για µονοήµερες ή ολιγοήµερες εκδηλώσεις( µικροπωλητές). .Το ποσόν των 150€ για την θέση ανά µήνα, για βραχυχρόνιες άδειες µέχρι τέσσερις µήνες, εντός της θερινής περιόδου, για άδειας υπαίθριου στάσιµου εµπορίου (Φορητές εγκαταστάσεις έψησης)., ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1. Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιµου εµπορίου δικαιούνται φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλµατος. Η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και µε βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: (α) µέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτοµα µε αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και σε τυφλούς, (β) µέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς µε τρία τέκνα, (γ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύµατα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α` 82), 3 (δ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων µε αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτοµα µε νοητική αναπηρία, αυτισµό, σύνδροµο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, (ε) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε οµογενείς Βορειοηπειρώτες και οµογενείς παλιννοστούντες, (στ) µέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Ροµά που έχουν εγγραφεί στα δηµοτολόγια των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας, (ζ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτοµα απεξαρτηµένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτοµα υπό απεξάρτηση. 2. Στην περίπτωση που αποµένουν αδιάθετες άδειες, αυτές χορηγούνται µε κλήρωση µεταξύ αυτών που έχουν υποβάλει αίτηση. Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισµό κάθε συγκεκριµένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου. Αν δεν εξαντλείται ο αριθµός των προς διάθεση αδειών, οι άδειες που µένουν αδιάθετες χορηγούνται µε κλήρωση κατά το επόµενο έτος. Αν ο αριθµός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόµου είναι µικρότερος από τον αριθµό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις και διενεργείται κλήρωση µόνο για τη συγκεκριµένη θέση που αντιστοιχεί σε κάθε άδεια. Η κλήρωση διενεργείται δηµόσια µια φορά κάθε χρόνο. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη µετά από πρόταση του οικείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου, καθορίζεται ο τόπος, ο χρόνος, η διαδικασία της κλήρωσης της προηγούµενης παραγράφου και η συγκρότηση τριµελών επιτροπών διενέργειας της κλήρωσης, οι οποίες αποτελούνται από τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ως Πρόεδρο και από δύο µέλη που επιλέγονται από τον Περιφερειάρχη. 3. ∆ικαιούχοι για τη χορήγηση βραχυχρόνιων ( με διάρκεια ισχύος μέχρι τέσσερις (4) μήνες και για μονοήμερες ή ολιγοήμερες εκδηλώσεις ) αδειών υπαίθριου στάσιµου εµπορίου ( ΚΑΝΤΙΝΕΣ – ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΨΗΣΗΣ ) είναι και όσοι κατέχουν ισχύουσες άδειες . ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ Για τη χορήγηση της άδειας υπαιθρίου εµπορίου, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στην αρµόδια αρχή αίτηση υπό την µορφή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλµατος. Εκτός από την υπεύθυνη δήλωση, ο ενδιαφερόµενος καταθέτει, πιστοποιητικά από τις αρµόδιες υπηρεσίες µε τα οποία αποδεικνύεται κατά περίπτωση ότι είναι άνεργος (Κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕ∆) και ανήκει σε µία από τις κάτωθι κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 4264/14 και πιστοποιητικό από αρµόδια Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, ότι ανήκει σε µια από τις κατηγορίες προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 4264/14 όπως ισχύει, ήτοι: (1) άτοµα µε αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (50%) και τυφλοί (2) πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς µε τρία τέκνα, (3) ανάπηροι και θύµατα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82A΄), (4) σε γονείς ανήλικων τέκνων µε αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτοµα µε νοητική αναπηρία, αυτισµό, σύνδροµο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, (5) οµογενείς Βορειοηπειρώτες και οµογενείς παλιννοστούντες, (6) Έλληνες POMΑ που έχουν εγγραφεί στα δηµοτολόγια των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας. (7) άτοµα απεξαρτηµένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτοµα υπό απεξάρτηση. 4 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ Για την υποβολή των πιο κάτω δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόµενους για τη χορήγηση της οριστικής άδειας ορίζεται προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης της αρµόδιας Υπηρεσίας ( ∆.Σ.) επί των σχετικών αιτήσεων. α) βεβαίωση της οικείας ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης- άσκησης επιτηδεύµατος, σύµφωνα µε τους νόµους 4045/1960 (Α` 47) και 1642/1986 (Α` 125), β) πιστοποιητικό του αρµόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν, γ) βεβαίωση της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονοµικής νοµοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίµων- ποτών, δ) για καντίνες και φορητές εγκαταστάσεις έψησης απαιτείται εκτός των άλλων και η χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας από την Υγειονοµική Υπηρεσία για την οποία θα πρέπει ο ενδιαφερόµενος να υποβάλλει αίτηση στην οποία θα αναφέρονται τα κάτωθι: - Ταξινόµηση του οχήµατος (ρυµουλκούµενο ή αυτοκινούµενο, αριθµός πλαισίου, κ.λ.π). - Σχεδιάγραµµα κάτοψης της κινητής καντίνας - διάγραµµα ροής εις τριπλούν. - Τα προϊόντα (αναλυτικά τα τρόφιµα, ποτά ή και άλλα είδη) που επιθυµεί να προσφέρει. - Ο τρόπος υδροδότησης (δεξαµενή νερού, περιγραφή της, ή σύνδεση δικτύου. Κ.λ.π.) - Ο τρόπος διάθεσης αποβλήτων (δεξαµενή ακαθάρτων, περιγραφή της, ή σύνδεση δικτύου, κ.λ.π.) - Ο τρόπος ηλεκτροδότησης (γεννήτρια, σύνδεση µε δίκτυο, περιγραφή, κ.λ.π.) - Που και πως δραστηριοποιείται. ε) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του. στ) άδεια στάσιµου εµπορίου. ζ) ∆ηµοτική ενηµερότητα η) Επιδεικνύει την άδεια κυκλοφορίας ως και την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφεροµένου ή του προσώπου που αναπληρώνει αυτόν για το όχηµα που τυχόν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για την άσκηση της αιτούµενης δραστηριότητας, θ) Πιστοποιητικό εκπαίδευσης στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίµων του ενδιαφερόµενου. Για το µεταβατικό στάδιο µέχρι να πραγµατοποιηθούν τα σεµινάρια θα προσκοµίζεται δήλωση του ενδιαφερόµενου µε συνηµµένη βεβαίωση του φορέα εκπαίδευσης στην οποία να αναφέρεται το πρόγραµµα το οποίο πρόκειται να παρακολουθήσει, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίµων − ποτών. Ι) Αποδεικτικό είσπραξης τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΙ∆Η ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ: α) αβγά σφραγισµένα µε το διακριτικό αριθµό του παραγωγού, (β) άνθη, καλλωπιστικά φυτά και κηπευτικό χώµα που δεν έχει υποστεί βιοµηχανική επεξεργασία. (γ) ελιές, (δ) οίνος εµφιαλωµένος, ο οποίος έχει παραχθεί, εµφιαλωθεί και επισηµανθεί, σύµφωνα µε την κείµενη ενωσιακή και εθνική αµπελοοινική νοµοθεσία, (ε) ελαιόλαδο συσκευασµένο, όπως ορίζεται στην απόφαση 323902/18.09.2009 (Β'2026) «Συµπληρωµατικά µέτρα του Κανονισµού 1019/2002», (στ)µέλι τυποποιηµένο, (ζ)ξηροί καρποί, (η)οπωροκηπευτικά, (θ) όσπρια, 5 (ι) πουλερικά και κουνέλια που πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των τροφίµων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, (ια) µεταποιηµένα ή συσκευασµένα ή τυποποιηµένα προϊόντα οικοτεχνίας, ιδίως µαρµελάδες, γλυκά του κουταλιού, προϊόντα ντοµάτας, τσίπουρο, τσικουδιά, ρακί, παραδοσιακά ζυµαρικά, βότανα και αρτύµατα, (ιβ) νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας, (ιγ)λοιπά αγροτικά προϊόντα, (ιδ) τυροκοµικά προϊόντα, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριµένη εγκατάσταση, φέρουν σήµανση αναγνώρισης (κωδικό αριθµό έγκρισης), σύµφωνα µε τους Κανονισµούς (ΕΚ) 852/2004 και 853/2004, έχουν συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας για την επισήµανση και κατά τη µεταφορά και πώλησή τους τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου III του Παραρτήµατος II του Κανονισµού (ΕΚ) 852/2004, και (ιε) αλλαντικά, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριµένες και πιστοποιηµένες µονάδες παραγωγών και τηρούνται οι όροι υγιεινής και ασφάλειας, σύµφωνα µε την εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία. Χορήγηση . Τα διατιθέµενα από τους πωλητές στις λαϊκές αγορές προϊόντα πρέπει να πληρούν όλους τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των τροφίµων, όπως ορίζονται κάθε φορά στην κείµενη εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία, καθώς και στον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, στις διατάξεις της κείµενης Κτηνιατρικής Νοµοθεσίας, στους Κανόνες ∆ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.) και στις ισχύουσες υγειονοµικές και λοιπές διατάξεις. Ειδικότερα, για τα νωπά οπωροκηπευτικά εφαρµόζεται η κοινή υπουργική απόφαση 257543/ 31.7.2003 «Συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) 1148/2001 της Επιτροπής των ΕΚ σχετικά µε τους ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών εµπορίας που εφαρµόζονται στον τοµέα των νωπών οπωροκηπευτικών» (Β' 1122). Τα είδη ζωικής προέλευσης, συµπεριλαµβανοµένων και των νωπών ειδών αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας και τα κατεψυγµένα προϊόντα γενικώς, πρέπει να διατηρούνται, να διακινούνται και να διατίθενται από ειδικά διασκευασµένα οχήµατα αυτοκίνητα ή ρυµουλκούµενα. Σε κάθε περίπτωση εφαρµόζεται και η κοινή υπουργική απόφαση ΥΑ 15523/2006 (Β' 1187/31.8.2006) ως ισχύει, και ο Οδηγός Υγιεινής για τους πωλητές τροφίµων σε λαϊκές αγορές (κατά περίπτωση) του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ). ΕΠΙΠΛΕΟΝ α) εκκλησιαστικά είδη, µέσα συσκευασίας (χάρτινες - πλαστικές σακούλες), υλικά περιτυλίγµατος δώρων, κεριά και λαµπάδες, είδη διακόσµησης, β) είδη ένδυσης, νεωτερισµών, φο µπιζού, λευκά είδη, ψιλικά καθώς και είδη υπόδησης, δερµάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), πήλινες-πλαστικές γλάστρες, γ) χαρτί ατοµικής ή οικιακής φροντίδας, είδη υαλοπωλείου, πλαστικά µε το µέτρο, δ) είδη παντοπωλείου, µη εδώδιµα, ε) βιβλία και είδη γραφικής ύλης, στ) κουλούρια, κάστανα και καλαµπόκια ψηµένα. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. Απαγορεύεται η πώληση από τους υπαίθριους πωλητές των ειδών τους κατά τις ηµέρες και ώρες που τα αντίστοιχα καταστήµατα οµοειδών ειδών παραµένουν κλειστά, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις εµποροπανηγύρεις και λοιπές υπαίθριες οργανωµένες αγορές και για τις κινητές καντίνες. 2. Το πρωτότυπο της ειδικής άδειας άσκησης υπαίθριου ( στάσιµου) εµπορίου και η βεβαίωση του παρόντος νόµου σε περίπτωση προσωρινής αναπλήρωσης, αναρτώνται σε εµφανές σηµείο του χώρου ή του εν γένει εξοπλισµού που χρησιµοποιείται για την άσκηση της δραστηριότητας. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ Αναπλήρωση πωλητή υπαίθριου εµπορίου 1. Επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση του αδειούχου πωλητή υπαίθριου εµπορίου µόνο από συγγενείς εξ αίµατος µέχρι και τρίτου βαθµού ή εξ αγχιστείας µέχρι δεύτερου βαθµού και από τον/την σύζυγο, από αδυναµία προσέλευσης του αδειούχου για λόγους υγείας, µε την υποβολή στον φορέα έκδοσης της άδειας όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που ο αδειούχος στερείται των συγγενικών προσώπων των ανωτέρω παραγράφων, επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση του από δηλωµένο υπάλληλο. 6 2. Επιτρέπεται η αναπλήρωση αδειούχου πωλητή για λόγους µητρότητας ή πατρότητας µόνο από συγγενείς εξ αίµατος µέχρι και τρίτου βαθµού ή εξ αγχιστείας µέχρι δευτέρου βαθµού και από τον/την σύζυγο, για χρονικό διάστηµα που ορίζουν οι κείµενες περί προστασίας της µητρότητας και πατρότητας διατάξεις. 3. Η προσωρινή αναπλήρωση έχει τον τύπο βεβαίωσης και περιλαµβάνει: α) Τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία του προσώπου που αναπληρώνει τον κάτοχο της άδειας µε σφραγίδα του φορέα πού εξέδωσε ή ανανέωσε την άδεια. β) Τα στοιχεία ταυτότητας του/της κατόχου της άδειας, τον αριθµό και την ηµεροµηνία έκδοσης αυτής. γ) Το βαθµό συγγένειας κατόχου και αναπληρωτή. δ) Το λόγο αναπλήρωσης (ασθένεια κλπ.). ε) Το χρονικό διάστηµα της αναπλήρωσης. 4. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στον φορέα έκδοσης της άδειας ο οποίος και εκδίδει την απόφαση προσωρινής αναπλήρωσης. 5. Τα πρόσωπα που αναπληρώνουν τον πωλητή είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για την ορθή τήρηση των όρων χρήσης της άδειας. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή µε συστηµένη επιστολή στη δ/νση: ∆ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Γραφείο Εσόδων - Αρµόδιος Υπάλληλος Ι. Γκίκας Ιάσονος 1 & Εθν. Αντίστασης -20300 - Λουτράκι Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 12-08-2015. Πληροφορίες στο Τηλέφωνο :2744360185 , fax 2744064744 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΚ. ΓΚΙΩΝΗΣ Κοινοποίηση : Στους πίνακες ανακοινώσεων του δήµου , των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων και της Τοπικής Κοινότητας ΚΕΠ του ∆ήµου Πρόγραµµα ∆ιαύγεια Ιστοσελίδα δήµου
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tο lcitynews.blogspot.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε.